Menu

Vedtægter

 

Vedtægter for Amager Fodbold Forening

 

§ 1. Klubbens navn er Amager Fodbold Forening (herefter benævnt Amager F.F). Den er stiftet den 5. september 1998. Dens hjemsted er John Tranums Alle, Tårnby Kommune.

 
Formål.

§ 2. Amager F.F. har til formål at give medlemmerne mulighed for at kunne dyrke idræt i en klub hvor der er plads til alle. Foreningen retter sig primært til bredden. Der lægges vægt på det sportslige, men også det sociale. Målet er ligeledes, at oprette en forening med en flad organisationsstruktur, det vil sige en aktivering af alle medlemmerne uanset sportslige eller sociale forudsætninger.

§ 3. Klubben skal være tilknyttet de respektive idrætsforeninger, herunder D.I.F. D.B.U og K.B.U.

 
Medlemmerne.

§ 4. Som aktiv eller passiv medlem i klubben kan optages enhver der ikke har noget udestående med de i omtalte foreninger.

Udmeldelse kan KUN ske skriftligt pr. brev eller mail til Amager FF.

(husk at oplyse medlemsnr, navn og hold). Husk også at meddele udmeldelse til træner/holdleder for dit hold..

Udmeldelse kan KUN ske senest i slut JANUAR eller slut JULI måned ellers SKAL man betale kontingent for den igangværende 1/2-sæson.

Der tilbagebetales ikke kontingent hvis du udmelder dig midt i en 1/2-sæson.

§ 5. Kontingentets størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Et medlem, der er i kontingentrestance ud over 1 måned pålægges et rykkergebyr på 100 DKK, hvorefter der er en betalingsfrist på 14 dage. Overholdes betalingsfristen ikke udelukkes medlemmet fra klubbens aktiviteter og fordringen overgår til inkasso. 

Et udelukket medlem, kan først optages som medlem igen når gælden er betalt. Hvis et medlem er i restance udover 6 måneder, vil medlemmet blive slettet fra medlemsregistret. Medlemmet kan først få udleveret sit spillercertifikat eller optages som medlem igen, når hele restancen er betalt, dette gælder også hvis der skyldes for eventuelt købte materialer eller lig. 

§ 6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, når særlige forhold giver anledning hertil. Generalforsamlingen kan herefter vedtage eksklusionen ved simpelt flertal.

 
Bestyrelsen.

§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse. Til denne vælger generalforsamlingen særskilt formand, næstformand, kasserer derudover vælges 4 menige bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen. Formand samt 2 af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen må ikke optage langfristet gæld. Kortfristet gæld f.eks. i form af leveringskreditter kan udnyttes indenfor klubbens til enhver tid værende egenkapital (pr. definition en til enhver tid solvent klub).

§ 7a. Under bestyrelsen oprettes en stabsfunktion kaldet ”FF’erne”, hvis opgave er at hjælpe bestyrelsen med at skaffe penge til klubben samt praktisk arbejde. Overskuddet fra arrangementerne går direkte via kasseren i Amager FF’s kasse. ”FF’erne” supplerer sig selv med hjælpere i forhold til arbejdets størrelse.

§7b Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 8. Ønsker formand, næstformand eller kasserer at udtræde af bestyrelsen til Amager F.F. tiltræder én af de valgte bestyrelsesmedlemmer dennes post. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder fra bestyrelsen i utide ift. dennes valgperiode, vælges et nyt medlem til resten af valgperioden, hvilket sker på næstkommende generalforsamling.

§ 9. Alle beslutninger i bestyrelsen såvel som til generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal dog undtaget §§ 12 og 15.

§ 9b Klubben tegnes udadtil af formanden og/eller kasseren sammen med et bestyrelsesmedlem, eller mindst 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

 
Generalforsamlingen.

§ 10. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udløbet af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes i løbet af en måned, såfremt 10 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen. Den af stemmeberettigede medlemmer indgivne skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling fremføres verbalt og med skriftlig motivering af de respektive forslag, der ønskes behandlet.

§ 11. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel ved opslag i klubbens lokaler. Såfremt medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg, skal dette anføres i bekendtgørelsen af generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. En oversigt med generalforsamlingens dagsordenen vil blive opslået i klubbens lokaler senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke træffes beslutning om på generalforsamlingen.

§ 12. Generalforsamlingen har den højeste myndighed af alle i klubbens anliggender og afgør ved simpel flertal de forelagte forslag. Der kræves ligeledes simpelt flertal til at vedtage lovændringer. En lovlig varslet generalforsamling er - bortset fra beslutning om klubbens opløsning – beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Intet medlem har ret til at afgive stemme uden ved personligt fremmøde. Et medlem kan kun vælges til bestyrelsen, såfremt vedkommende er til stede eller har afgivet skriftlig tilsagn om opstilling til bestyrelsen forinden. Adgang og stemmeberettigelse til generalforsamlingen, har alle passive og aktive medlemmer over 18 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af klubben de seneste 6 måneder.

§ 13. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, såfremt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Endvidere skal afstemningen om ekskludering af et medlem foregå skriftligt.

§ 14. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Til at revidere klubbens regnskaber vælges på generalforsamlingen en revisor. Revisoren skal efter anmodning have udleveret alle oplysninger til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling sender bestyrelsen regnskabet for det forløbne år til den valgte revisor. Det reviderede regnskab skal fremlægges hos formanden 8 dage før den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen forelægges i kopieret form regnskabet til hver af de fremmødte medlemmer.

 
Opløsning.

§ 15. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede, og til vedtagelse kræves accept fra 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indvarsles til en ny generalforsamling med en måneds varsel, hvor da – uden hensyn til de fremmødtes antal – bestemmelse kan tages med kvalificeret flertal. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler gå til Tårnby Kommune, der efter eget valg kan disponere over disse midler til velgørende formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. september 1998.

Revideret ved generalforsamling den 30. januar 1999. (for så vidt angår §§ 7 og 12)

 

Luk